Neuer Geschäftsführer für Union Business

Albanian-German Business Union with a new Chief Executive Officer (CEO)

The President of the Business Union, Mr. Nazmi Viqa, presented today the new Business Union CEO, Mr. Fadil Abdullahu.

Fadil R. Abdullahu, economist, has received today the unanimous approval of the members of the Union’s board to lead the Unions operative processes in the headquarters as well in its other branches.

Mr. Viqa, on behalf of himself, and the members of the Union welcomed Mr. Abdullahu wishing him best of luck in his new position.

***

UNIONI I BIZNESEVE Shqiptare Gjermane me Drejtor Ekzekutiv Operativ(CEO)

Kryetari i UNIONIT të Bizneseve, z. Nazmi Viqa, prezentoi sot Drejtorin ekzekutiv te Unionit z. Fadil R. Abdullahu

Ekonomisti, Fadil R. Abdullahu ka marrë miratimin unanim të anëtarëve të kyesisë së Unionit qe t’i udheheqë proceset operative të shoqatës në qendër dhe në degët e saja.

Z. Nazmi Viqa, në emrin e tij personal, kryesise dhe të të gjithë anëtarëve te Unionit, i uroj mirëseardhje z. Abdullahu, duke i uruar shumë suksese në punë.