SHOQATA

UB – Unioni i Bizneseve Shqiptaro-Gjermani u themelua në Tetor 2013 si një organizatë e pavarur dhe jofitimprurëse në Këln.

UB inicondhe mbështet projekte dhe institucione që merren me arsimin profesional, arsimin publik dhe edukimin e grave në Kosovë. Fokusi specifik nuk është vetëmnë rrjetin e mirëfunksionimit të rreth 500 anëtarëve, institucioneve dhe organizatave të Unionit, por edhe në sigurimin e kornizës politike në ndryshim të vazhdueshëm.

UB mbështet zhvillimin e ekonomisë së Kosovës përmes promovimit të projekteve që përqendrohen në mbështetjen e ndërmarrjeve të reja, si dhe inciativa të ndryshme arsimore afatshkurtra dhe afatgjata në bashkëpunim me institucionet vendore brenda kornizave ligjore.

UBorganizon ngjarje në tema të ndryshme me qëllim zgjerimin e dialogut ekonomik dhe kulturor gjermano-shqiptar. Më shumë rreth kësaj kliko lart mbi “RISI”.

Qëllimi i UB është të krijojë një rrjet të qëndrueshëm të kompanive shqiptaro-gjermane dhe institucioneve përkatëse në mënyrë që të jenë një derë e rëndësishme për marrëdhëniet bilaterale të mund të mbetet e hapur për zhvillimin ekonomik dhe shoqëror në Kosovë dhe Shqipëri. Sidomos në këtë fushë, UB dëshiron të bëhet kontakti qendror në Gjermani.

Udhëzimet tona:

 • Profesionalizëm dhe cilësi
  Për punën tonë dhe partnerët tanë, ne përpiqemi për cilësinë më të lartë. Besueshmëria e ndërsjellë janë kushte të dukshme të punës për ne.
 • Ndërveprimi i teorisë dhe praktikës
  Me aktivitetet tona dhe pjesëmarrjen në projekte, ne bëjmë të mundur që të adaptojmë projektet dhe metodat e zbatimit me kushtet vendore. Për më tepër, ne ofrojmë njohuri të nevojshme për zhvillimin e ideve dhe zgjidhjeve efektive.
 • Bashkëpunime
  Për të arritur me sukses qëllimet tona, ne i kushtojmë rëndësi të madhe partneriteteve të frytshme me organizata të tjera që janë të interesuara, dhe tashmë aktivë në zhvillimin arsimor, ekonomik dhe kulturor.
 • Reflektim dhe kritikë
  Sipas statutit, puna jonë rishikohet në intervale të rregullta për të siguruar transparencë absolute sa i përket çështjeve financiare, të vendimmarrjes dhe zbatimit.

Statuti

Satzung

Anëtarësia

Mitgliedschaft